Nowe produkty

new product
Serwis Przeglądy Naprawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI – Viktoria.info.pl

I. Definicje

 1. Administrator – Firma Viktoria S.C. Katarzyna Pasiewicz, Marcin Pasiewicz, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7292702591, REGON: 101512928, ul. Felsztyńskiego 50 93-582 Łódź, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. Administrator danych osobowych: Adrian Czapnik, dane kontaktowe: tel. +48 889 818 696 , e-mail: biuro@vbsoft.pl. Osoba odpowiedzialna za ochronę oraz administrację danych osobowych.

 2. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.viktoria.info.pl

 3. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 4. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Dane Osobowe

 1. Administrator pozyskuje następujące dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji (m.in. telefonicznie, email, SMS) w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie:

 • nazwisko i imię (pole wymagane),
 • adres zamieszkania (pole wymagane),
 • adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania (pole wymagane),
 • adres poczty elektronicznej e-mail (pole wymagane),
 • hasło - logowanie do konta (pole wymagane),
 • numer telefonu (pole wymagane),
 • data urodzenia (pole niewymagane).

Powyższe dane podawane są przez Użytkownika dobrowolnie. Są one niezbędne do dokonania rejestracji i/lub zakupu w Serwisie. Niepodanie przez Użytkownika wymaganych / niezbędnych danych spowoduje brak możliwości rejestracji w serwisie oraz zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług.

 1. Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu:

 • przysyłania informacji o statusie realizacji zamówienia,
 • informacji o produktach,
 • informacji o usługach,
 • wystawiania niezbędnych dokumentów handlowych,
 • informacji o ofertach i możliwości otrzymywania newslettera,
 • wystawienia opinii o produkcie oraz Serwisie poprzez wykorzystanie zewnętrznych portali (Ceneo.pl, Facebook.pl, Allegro.pl)

Przesyłanie powyższych informacji odbywa się za wyłączną zgodą Użytkownika.

 1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo ich poprawiania,
 • usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
 • uzyskanie od Administratora kopii przetwarzanych danych osobowych na uniwersalnym nośniku,
 • zlecenie Administratorowi przekazania danych osobowych innym podmiotom.

W celu realizacji tych uprawnień, należy skorzystać z opcji w ramach ustawień swojego konta lub przesłać informację pod adres e-mail: biuro@viktoria.info.pl

 1. Administrator informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży. W związku z tym mogą być przekazywane podmiotom w celu realizacji zamówienia:

 • firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w transporcie zakupionych towarów do Użytkowników,
 • podmiotom współpracującym - producentom, dostawcom w celu bezpośredniej realizacji zamówienia,
 • operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności) oraz instytucjom kredytującym zakup towarów (w przypadku zakupu towaru na raty).
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 2. Dane osobowe przetwarzane są do czasu zgłoszenia przez Użytkownika wniosku o ich zmianę lub usunięcie. Dane wymagane do prowadzenia ewidencji księgowej nie mogą zostać usunięte ze względu na wymagania urzędu skarbowego.

 3. Administrator zobowiązuje się do przeprowadzania okresowego przeglądu i usuwania zbędnych danych.

 4. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 5. Polityka Prywatności określa również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika, przez

  Firmę Viktoria S.C. Katarzyna Pasiewicz, Marcin Pasiewicz, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7292702591, REGON: 101512928, ul. Felsztyńskiego 50 93-582 Łódź.

 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 7. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 8. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 9. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

III. Pliki Cookies

 1. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

 2. Stosowane przez Administratora plików Cookies jest bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies :

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

IV. Cele wykorzystania plików Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 2. Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

 3. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 4. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 • Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 2. Świadczenia usług reklamowych dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam produktów i usług.

 3. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics, Facebook PIXEL oraz innych.

 2. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

 3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych jak np.: facebook.pl

 1. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • Ceneo.pl
 • Allegro.pl

V. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

 2. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VI. Newsletter

 1. Administrator powierza dane (bez ich udostępniania) współpracującym podmiotom, które obsługują newsletter.

 2. Podane przez Użytkowników dane kontaktowe (adres e-mail) są przetwarzane jedynie w celu przesyłania zamówionego newslettera. Użytkownicy newslettera mają prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych. Adresy email służą jedynie do wysyłania informacji o produktach, ofertach i usługach związanych z Serwisem.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe naszych subskrybentów nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych.

 4. Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych z bazy wysyłkowej w każdym momencie, bez podawania przyczyny.

 5. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy wysłać e-mail na adres biuro@viktoria.info.pl. W celu wypisania się z listy osób otrzymujących newsletter prosimy o skorzystanie z linku rezygnacji w treści newslettera lub przesłania rezygnacji na adres e-mail: biuro@viktoria.info.pl

VII. Zabezpieczenie danych

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu oraz ochronnych danych osobowych.

 2. Połączenie Użytkownika z Serwisem zabezpieczone jest przy pomocy szyfrowania SSL.

 3. W przypadku stwierdzenia naruszeń przez Użytkownika, istnieje możliwość złożenia przez niego skargi w odpowiednim organie zajmującym się ochroną danych osobowych oraz administratorowi pod adresem e-mail: biuro@vbsoft.pl

 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.